You have 24h to helpped Canon | Printer, photocopy, camera, camcorder | Canon Viet Nam | Canon Singapore
99 Trần Hưng Đạo Ẩn     Hiện   
You have 24h to helpped
Leader Board             Tel : (84-8) 3838 6666
N.   Pic   Fullname   Title   Tel /Ext   Mobile   Email   Birthday  
1 Ms. Lê Thị Ngọc Hải Chairwoman 666 0913 80 6666 jane_le@lebaominh.com.vn 08/11/1968
2 Mr. Châu Ngọc Mỹ Vice Chairman 888 0903 356 888 chaumy@lebaominh.com.vn 28/08/1961
3 Mr. Nguyễn Mạnh Bảo Deputy Sales General Director 123 0903 953 440 baonguyen@lebaominh.com.vn 10/12/1976
4 Ms. Lê Thị Thu Hiền Junior Financial Manager 345 0903 999 492 lehien@lebaominh.com.vn 10/10/1979
5 Mr. Phạm Khắc Tiến Service Deputy General Director 177 0909 311 888 tienpham@lebaominh.com.vn 12/08/1965
You have 24h to helpped
Human Resources Department             Tel : (84-8) 3838 6666
N.   Pic   Fullname   Title   Tel /Ext   Mobile   Email   Birthday  
1 Mr. Đào Quang Tới HR Manager 222 0908 778 887 quangtoi@lebaominh.com.vn 14/10/1975
2 Mr. Lê Văn Tú Legal Officer of Internal Controlling Dept. 314 0973 531 816 tulv@lebaominh.com.vn 08/07/1983
3 Ms. Bùi Thị Hương Trang HR Staff 218 0983 194 200 huongtrang@lebaominh.com.vn 19/12/1980
4 Ms. Trần Thị Thu Trang HR Staff 219 0918 209 008 trangttt@lebaominh.com.vn 29/07/1982
5 Ms. Trần Thị Minh Tâm HR Staff 207 0977 736 401 tamttm@lebaominh.com.vn 30/11/1989
6 Ms. Lê Thị Ngọc Thảo HR Staff 205 0947 11 5464 thaoltn@lebaominh.com.vn 20/12/1990
7 Mr. Nguyễn Quang Sỹ Maintenance man 0 0908 264 586 19/06/1974
8 Ms. Nguyễn Thị Trúc Mai Cleaner 0 01655539668 20/03/1974
9 Mr. Lương Ngọc Linh Driver 0 0933 418 219 11/01/1988
10 Mr. Nguyễn Thanh Định Driver 0 0907 171 532 02/01/1985
11 Mr. Trương Văn Tỵ Driver 0 0918 254 151 18/07/1977
12 Ms. Lê Thị Minh Cleaner 0 01/11/1966
13 Mr. Nguyễn Quang Hãnh Maintenance man 0 0907 797 074 04/09/1978
14 Mr. Vũ Lai Thịnh Driver 0 0916 389 983 24/03/1968
15 Mr. Vòng Quốc Chủ Driver 0 0909 380 856 28/01/1987
You have 24h to helpped
Accounting department             Tel : (84-8) 3838 6666 - Fax: 3836 0249/ 3838 9727
N.   Pic   Fullname   Title   Tel /Ext   Mobile   Email   Birthday  
1 Ms. Trần Thị Lan Bình Chief Accountant 211 0903 951 456 binhttl@lebaominh.com.vn 03/02/1973
2 Ms. Phạm Thị Thắm Accounting Staff 206 0972 304 280 phamtham@lebaominh.com.vn 11/01/1987
3 Mr. Trần Văn Tỷ Chief of Controlling Board 210 0903 336 822 tytv@lebaominh.com.vn 03/09/1970
4 Ms. Lê Thị Ngân Hà Accounting Staff 213 0905 609 602 ktnhdetham@lebaominh.com.vn 02/10/1987
5 Ms. Phạm Thị Minh Accounting Staff 214 0937 284 207 minhpt@lebaominh.com.vn 19/12/1984
6 Ms. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh Accounting Staff 209 0964 002 556 quynhntn@lebaominh.com.vn 01/01/1989
7 Ms. Nguyễn Thị Mùi Accountant Staff 189 0973 678 349 muint@lebaominh.com.vn 06/11/1992
8 Ms. Vương An Bảo Lynh Accounting Staff 201 0918 271 673 baolynh@lebaominh.com.vn 20/10/1973
9 Ms. Vương Thị Tố Uyên Accounting Staff 215 0909 332 812 uyenvtt@lebaominh.com.vn 28/12/1988
10 Ms. Đặng Đinh Hồng Phương Accounting Staff 201 0908 446 266 phuongddh@lebaominh.com.vn 02/11/1988
11 Ms. Đoàn Thùy Trang Accounting Staff 216 0902 756 246 trangdt@lebaominh.com.vn 18/09/1986
12 Mr. Trần Văn Ngon Staff 0 0917 134 118 15/06/1961
13 Ms. Nguyễn Ngọc Kim Anh Accounting Staff 189 0120 304 22 28 anhnnk@lebaominh.com.vn 26/10/1989
14 Ms. Nguyễn Thị Mỹ Hằng Accounting Staff 204 0907 999 357 myhang@lebaominh.com.vn 02/02/1981
15 Mr Phạm Trương Tấn Đức Accounting Staff 208 0987 831 116 ducptt@lebaominh.com.vn 27/08/1989
16 Ms.Trần Thị Thanh Cashier 212 0984 440 189 19/01/1967
17 Ms. Hồ Thị Ly Accounting Staff 202 0903 305 125 lyhot@lebaominh.com.vn 15/03/1991
18 Ms. Lê Thị Kiều Oanh Accounting Staff 0 0935 276 020 oanhltk@lebaominh.com.vn 02/09/1989
19 Ms. Phạm Thị Huyền Accounting Staff 213 0164 777 4115 ktnhdetham@lebaominh.com.vn 27/08/1993
20 Ms. Lê Thị Ngọc Nhung Accounting Staff 0 0933 758 983 nhungltn@lebaominh.com.vn 15/08/1982
21 Ms. Nguyễn Thị Thu Huyền Accounting Staff 0 0973 489 117 huyenntt@lebaominh.com.vn 12/09/1990
22 Ms. Đặng Hoài Doanh Accounting Staff 0 0166 796 0973 doanhdh@lebaominh.com.vn 02/09/1992
You have 24h to helpped
Whole sales             Tel : (84-8) 3838 6666
N.   Pic   Fullname   Title   Tel /Ext   Mobile   Email   Birthday  
1 Mr. Nguyễn Quốc Hoàng Senior Wholesales Manager 139 0903 742 930 nguyenhoang@lebaominh.com.vn 22/08/1978
2 Ms. Nguyễn Phước Bảo Hân Assistant to Deputy GM 117 0938 514 519 nguyenbaohan@lebaominh.com.vn 13/11/1984
3 Mr. Lê Hữu Vũ BIS Sales Executive 129 0903 587 698 vulh@lebaominh.com.vn 25/12/1961
4 Mr. Lê Xuân Tiên CSP Sales Manager 132 0937 280 728 xuantien@lebaominh.com.vn 02/08/1976
5 Ms. Đỗ Thị Diễm Thúy CSP Sales Executive 132 0905 270 240 diemthuy@lebaominh.com.vn 10/11/1985
6 Mr. Phạm Hoàng Đức Sales Executive 126 0979 912 979 ducph@lebaominh.com.vn 10/12/1990
7 Ms. Phan Thị Trúc Diệu Admin BIS 127 0909 691 190 dieuptt@lebaominh.com.vn 08/09/1986
8 Mr. Nguyễn Hòa Hạnh Sales Executive 0 0944 538 888 hanhnh@lebaominh.com.vn 23/11/1975
9 Ms. Nguyễn Thị Duyên CSP Sales Executive 120 0976 053 833 duyennguyen@lebaominh.com.vn 01/10/1986
10 Ms. Nguyễn Thị Thúy Admin ICP 115 0945 090 811 thuynguyent@lebaominh.com.vn 27/03/1989
11 Mr Trần Văn Úy Sales Executive 0 0906 382 467 uytv@lebaominh.com.vn 17/10/1981
12 Mr. Nguyễn Thái Công CSP Sales Executive 126 0937 323 031 congnt@lebaominh.com.vn 12/05/1990
13 Mr. Trần Bá Lộc ICP Sales Manager 133 0934 181 086 baloc@lebaominh.com.vn 18/10/1986
14 Mr. Tạ Minh Khánh CSP Sales Executive 121 0934 878 799 khanhtm@lebaominh.com.vn 08/09/1991
15 Ms. Đoàn Hồng Ngọc ICP Sales Executive 131 0979 163 612 ngocdh@lebaominh.com.vn 20/04/1990
16 Mr. Lý Anh Vũ Calculator Manager 131 0903 760 725 anhvu@lebaominh.com.vn 20/03/1979
17 Ms. Phạm Lê Ngọc Huyền Sales Admin 118 0987 400 988 huyenpln@lebaominh.com.vn 04/09/1988
18 Ms. Lê Thị Hương Sales Admin 0 0932 674 467 huonglt@lebaominh.com.vn 20/09/1988
19 Ms. Bùi Thị Mỹ Linh Sales Admin 111 0907 939 242 linhbtm@lebaominh.com.vn 29/11/1980
20 Ms. Lê Đặng Thu Hà Sales Executive 133 0903 836 269 haldt@lebaominh.com.vn 04/06/1990
21 Ms. Hoàng Thị Lý CSP Sales 120 0915 864 118 lyht@lebaominh.com.vn 27/06/1989
22 Ms. Vũ Thị Sử Admin CSP 0 0902 361 065 vusu@lebaominh.com.vn 10/07/1982
23 Mr. Phạm Anh Quốc Sales Executive 0 0933 182 127 quocpa@lebaominh.com.vn 10/06/1990
24 Mr. Nguyễn Công Danh Sales Executive 0 0122 277 2266 danhnc@lebaominh.com.vn 27/09/1986
25 Mr. Lý Bảo Hùng Sales Executive 188 0916 496 808 hunglb@lebaominh.com.vn 20/12/1989
You have 24h to helpped
Technical information services             Tel: (84-8) 3838 6666
N.   Pic   Fullname   Title   Tel /Ext   Mobile   Email   Birthday  
1 Ms. Huỳnh Thị Thu Thủy Senior Technical Information Manager 666 0989 985 177 thuyhuynh@lebaominh.com.vn 14/02/1977
2 Ms. Bùi Thanh Trinh Staff of IMTS Dept 404 0904 352 518 trinhbt@lebaominh.com.vn 18/01/1988
3 Ms. Phan Thị Hồng Nhung Staff of IMTS Dept 405 0933 688 083 serviceadmin1@lebaominh.com.vn 01/02/1989
You have 24h to helpped
Logistic department             Tel : (84-8) 3838 6666 - Fax: 3920 9367 - import_lbm@lebaominh.com.vn
N.   Pic   Fullname   Title   Tel /Ext   Mobile   Email   Birthday  
1 Ms. Vương Thị Hiền Logistic Staff 194 0962 010 617 logistic@lebaominh.com.vn 13/07/1992
You have 24h to helpped
Business plan & Marketting             Tel : (84-8) 3838 6666
N.   Pic   Fullname   Title   Tel /Ext   Mobile   Email   Birthday  
1 Ms. Lý Liễu Gia Trang Senior Business Planning Manager 187 0918 173 925 giatrang@lebaominh.com.vn 08/06/1978
2 Mr. Trần Thanh Vân P.R Manager 192 0903 367 888 thanhvan@lebaominh.com.vn 24/01/1961
3 Ms. Đỗ Thị Thu Huyền Marketing Staff 128 0937 233 988 marketing.hcm@lebaominh.com.vn 19/06/1989
4 Ms. Đỗ Thị Thúy Loan Staff 124 0915 117 136 loandtt@lebaominh.com.vn 13/03/1982
5 Ms. Quách Nhơn Phụng Staff 125 0962 776 452 phungqn@lebaominh.com.vn 20/12/1987
You have 24h to helpped
Ecommerce & IT             Tel: (84-8) 3838 6666
N.   Pic   Fullname   Title   Tel /Ext   Mobile   Email   Birthday  
1 Mr. Đỗ Vương Hồng Nhật Senior EC & IT Manager 305 0909 58 8080 nhatdvh@lebaominh.com.vn 26/09/1979
2 Mr. Phạm Anh Tuấn IT Staff 302 0919 600 484 tuanpa@lebaominh.com.vn 06/04/1984
3 Ms. Chung Diễm Châu Admin website 308 0933 2828 66 chaucd@lebaominh.com.vn 18/06/1985
4 Ms. Phan Thị Ngọc Tâm Designer 0 0933 532 059 tamptn@lebaominh.com.vn 14/08/1988
5 Mr. Lưu Thế Vũ Programmer 0 0917 96 6767 13/06/1983
6 Mr. Nguyễn Minh Hậu Staff 301 0909 74 96 98 haunm@lebaominh.com.vn 27/09/1988
7 Mr. Nguyễn Quốc Hùng IT Staff 303 0126 765 7466 hungnq@lebaominh.com.vn 16/05/1989
8 Ms. Thái Thị Yến Nhi Programmer 0 0974 833 783 19/05/1988
You have 24h to helpped
Training Department             Tel : (84-8) 3838 6666
N.   Pic   Fullname   Title   Tel /Ext   Mobile   Email   Birthday  
1 Mr. Trương Công Hoàng Deputy Training Manager 310 0935 630 888 hoangtc@lebaominh.com.vn 10/11/1982
2 Mr. Nguyễn Huy Hoàng Trainer 304 0979 26 5050 hoangnh@lebaominh.com.vn 24/10/1982
3 Mr. Lê Đỗ Anh Phú Trainer 310 0916 201 808 phulda@lebaominh.com.vn 24/09/1985
4 Mr. Nguyễn Bích Ngọc Solutions Consultant 0 0933 699 064 ngocnguyenb@lebaominh.com.vn 29/10/1984
5 Mr. Trần Hoàng Đăng Team Leader 310 0904 008 002 dangth@lebaominh.com.vn 22/03/1988
You have 24h to helpped
CSP Technical             Tel: (84-8) 3836 0666
N.   Pic   Fullname   Title   Tel /Ext   Mobile   Email   Birthday  
1 Mr. Nguyễn Hữu Khải Senior CII Technical Manager 583 0903 783 376 huukhai@lebaominh.com.vn 07/02/1972
2 Mr. Nguyễn Văn Phúc Deputy CSP Technical Manager 602 0907 927 984 phucnv@lebaominh.com.vn 27/09/1984
3 Ms. Nguyễn Thị Thúy Oanh CSP Admin 605 0909 822 404 thuyoanh@lebaominh.com.vn 20/05/1981
4 Mr. Nguyễn Hoàng Long Technicial Executive 610 0908 560 181 longnh@lebaominh.com.vn 04/04/1971
5 Mr. Nguyễn Phạm Đức Quý Technicial Executive 582 0908 220 183 quynpd@lebaominh.com.vn 22/01/1983
6 Mr. Đặng Tuấn Hưng Technicial Executive 604 0909 750 873 hungdt@lebaominh.com.vn 09/05/1982
7 Mr. Trương Trần Pháp Technicial Executive 610 0976 148 550 phaptt@lebaominh.com.vn 08/03/1985
8 Mr. Nguyễn Trung Kiên Technicial Executive 610 01228728550 kiennt@lebaominh.com.vn 14/07/1985
9 Mr. Phan Trường Giang Chief of Soho - DR 607 0984 203 361 giangpt@lebaominh.com.vn 11/12/1984
10 Mr. Lý Trí Huệ Outdoor 607 01682440583 huelt@lebaominh.com.vn 30/11/1988
11 Mr. Phạm Ngọc Thanh Outdoor 607 0903 780 558 thanhpn@lebaominh.com.vn 16/03/1979
12 Mr. Trương Nguyễn Anh Phước Technicial Executive 610 0908 200 952 anhphuoc@lebaominh.com.vn 21/07/1979
13 Mr. Liêu Chí Vĩ Technical Executive 0 0933 799 728 07/06/1983
14 Ms. Tống Bùi Như Thủy Admin CSP 603 0933 241 988 thuytbn@lebaominh.com.vn 02/04/1988
15 Mr. Trương Quang Phi Technical Executive 604 01683082365 phitq@lebaominh.com.vn 02/07/1991
16 Mr. Lê Thanh Tuấn Technical Executive 0 0978 218 144 tuanlt@lebaominh.com.vn 01/11/1987
17 Mr. Võ Hữu Lợi Delivery 0 0919 064 808 03/03/1989
You have 24h to helpped
Call Center             Tel: 1900558809
N.   Pic   Fullname   Title   Tel /Ext   Mobile   Email   Birthday  
1 Ms. Văn Vân Anh Customer Service 193 0908 732 883 agent3@lebaominh.com.vn 10/04/1991
2 Ms. Nguyễn Thị Kim Loan Customer Service 193 0163 213 2564 agent1@lebaominh.com.vn 20/02/1993
3 Ms. Nguyễn Thị Bảo Hiến Customer Service 601 0904 675 977 agent2@lebaominh.com.vn 05/11/1986