Nhân viên Pháp Chế

Mô tả công việc - Phụ trách và chịu trách nhiệm những vấn đề liên quan đến pháp lý, pháp chế của Công ty - Tham gia soạn thảo hợp đ...

Xem thêm →